Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Jankowska-Zdrenka.
 • E-mail: sekretariat@zs1.legionowo.pl
 • Telefon: 227845452

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie
 • Adres: ul. Zakopiańska 4
  05-120 Legionowo
 • E-mail: sekretariat@zs1.legionowo.pl
 • Telefon: 227845452

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Zakopiańskiej. Prowadzą do niego schody oraz 2 podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 3. W budynku na każdym poziomie (parter, piętro) znajduje się korytarz.

 4. Budynek posiada dźwig osobowy (windę), 2 pochylnie z barierkami oraz 5 toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 7. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 8. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.